Novi statut SK Olimpije

posted in: Uncategorized | 0

Na podlagi 4., 9. in 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) je občni zbor SMUČARSKEGA KLUBA OLIMPIJE dne 3. 6. 2018 sprejel statut ter na podlagi 18. člena statuta dne 5. 11. 2018 spremembe in dopolnitve statuta.

 

STATUT

I.    SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Smučarski klub Olimpija (v nadaljevanju besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo z namenom druženja, izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja alpskega smučanja in aktivnega soustvarjanja slovenskega alpskega smučanja v smislu tekmovalnega in rekreativnega smučanja ter vzgoje strokovnega kadra med mladino in odraslimi.

Društvo je bilo ustanovljeno dne 4. 7. 1951 (št. odločbe o vpisu v register: 1562/1-51).

 2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Ljubljani. O naslovu sedeža društva odloča izvršni odbor.

 3. člen

Društvo ima svoj znak. Znak društva je grafični prikaz zmaja.

 4. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju alpskega smučanja s poudarkom na tekmovalnem, rekreativnem in strokovnem področju in prispevajo k razvoju njegove in sorodne dejavnosti.

Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

 5. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Člane društvo obvešča:

 • preko oglasne deske v prostorih društva,
 • preko elektronske pošte,
 • preko spletnih strani društva,
 • preko profilov društva na družbenih omrežjih,
 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 • s seznanitvijo članov o delovanju društva na rednih zborih članov,
 • preko sredstev javnega obveščanja,
 • občasno z biltenom.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

II.    NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

 6. člen

Namen društva je razvoj množičnega rekreativnega in tekmovalnega alpskega smučanja predvsem med otroki in mladino, razvoj pozitivnega odnosa do športa in narave ter spodbujanje članstva za aktivno sodelovanje v programu društva.

Društvo ima naslednje cilje:

 • spodbujanje, promocija in organiziranje dejavnosti, povezanih z alpskim smučanjem,
 • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine na področju alpskega smučanja,
 • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport na področju alpskega smučanja,
 • organizacija programov kakovostnega športa na področju alpskega smučanja,
 • organizacija programov vrhunskega športa na področju alpskega smučanja,
 • organizacija smučarskih tečajev za otroke in odrasle,
 • sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi zavodi na področju izvajanja športne dejavnosti,
 • zagotavljanje otrokom in mladini kakovostno vadbo za razvijanje njihovih smučarskih sposobnosti v smeri vrhunskih dosežkov,
 • strokovno organiziranje in vodenje vseh programov in dejavnosti društva,
 • prizadevanje za visoko strokovno raven dela društva,
 • spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje,
 • sodelovanje z drugimi organizacijami, ki delujejo na področju alpskega smučanja,
 • sodelovanje in povezovanje z ostalimi klubi alpskega smučanja in Smučarsko zvezo Slovenije pri strokovnem delu in tekmovanjih,
 • organizacija oziroma sodelovanje v mestnih in nacionalnih panožnih športnih šolah alpskega smučanja,
 • organizacija tekmovanj v alpskem smučanju za otroke in odrasle,
 • spoštovanje načela športnega obnašanja in preprečevanja zlorab v športu,
 • razvijanje prijateljskih odnosov in vzajemnega spoštovanja med člani ob upoštevanju načela enakopravnosti ter spoštovanju telesne in duševne integritete posameznika,
 • spodbujanje zdravega načina življenja,
 • spodbujanje družbene odgovornosti,
 • spodbujanje prostovoljstva,
 • skrb za trajnostni razvoj.

7. člen

Namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

 • izvaja program prostočasne športne vzgoje otrok in mladine na področju alpskega smučanja,
 • izvaja program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport na področju alpskega smučanja,
 • izvaja program kakovostnega športa na področju alpskega smučanja,
 • izvaja program vrhunskega športa na področju alpskega smučanja,
 • organizira oblikovanje vseh selekcij, od začetnikov in članov alpske šole do tekmovalcev vseh kategorij, ob upoštevanju števila in starosti članov,
 • organizira strokovno vodene treninge in priprave članov društva,
 • sodeluje z vzgojno izobraževalnimi ustanovami s programom šole alpskega smučanja in drugih športnih dejavnosti,
 • organizira smučarske tečaje in izlete za mladino in otroke,
 • organizira strokovno izobraževanje članov v obliki seminarjev in tečajev,
 • organizira tekmovanja v alpskem smučanju za otroke in odrasle,
 • sodeluje na tekmovanjih v alpskem smučanju drugih organizatorjev,
 • sodeluje z vzgojno izobraževalnimi ustanovami in zavodi pri izdelavi vzgojno izobraževalnih in športnih tekmovalnih programov,
 • sodeluje z drugimi organizacijami, ki delujejo na področju alpskega smučanja,
 • sodeluje in se povezuje z ostalimi klubi alpskega smučanja in Smučarsko zvezo Slovenije pri strokovnem delu in tekmovanjih,
 • organizira oziroma sodeluje v mestnih panožnih športnih šolah alpskega smučanja,
 • sodeluje s strokovnimi sveti Smučarske zveze Slovenije in ostalimi strokovnimi ustanovami,
 • spodbuja člane k ustvarjalnemu in kritičnemu odnosu na področju alpskega smučanja,
 • organizira srečanja s podobnimi društvi doma in v tujini,
 • organizira za svoje člane srečanja z domačimi in tujimi strokovnjaki,
 • spodbuja spoštovanje načela športnega obnašanja in preprečevanja zlorab v športu,
 • spodbuja razvijanje prijateljskih odnosov in vzajemnega spoštovanja med člani ob upoštevanju načela enakopravnosti ter spoštovanju telesne in duševne integritete posameznika,
 • spodbuja zdrav način življenja,
 • spodbuja družbeno odgovornost,
 • skrbi za trajnostni razvoj in organizira trajnostne športne prireditve,
 • se vključuje v akcije za varstvo okolja,
 • organizira in sodeluje na humanitarnih prireditvah,
 • spodbuja prostovoljstvo,
 • občasno izdaja društveni bilten.

 8. člen

Društvo lahko pod pogoji, ki jih določa zakon, opravlja pridobitno dejavnost iz področja svojega delovanja, povezano z namenom in cilji društva kot dopolnilno dejavnost nepridobitni  dejavnosti društva, in sicer:

 • 190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
 • 890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom;
 • 910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu;
 • 990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic;
 • I 56.300 Strežba pijač;
 • J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike;
 • J 58.190 Drugo založništvo;
 • 110 Dejavnost oglaševalskih agencij;
 • 120 Posredovanje oglaševalskega prostora;
 • 200 Fotografska dejavnost;
 • 210 Dajanje športne opreme v najem in zakup;
 • 120 Dejavnost organizatorjev potovanj;
 • 900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti;
 • 190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti;
 • 300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
 • 510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije;
 • 600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
 • 002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah;
 • 120 Dejavnost športnih klubov;
 • 190 Druge športne dejavnosti.

 

 

III.    ČLANSTVO

 9. člen

Član društva lahko postane vsak, ki se želi ukvarjati z alpskim smučanjem v skladu z namenom in cilji društva. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, predloži  izvršnemu odboru pristopno pisno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva ter se obveže, da bo deloval v skladu s statutom in programom društva in plačal članarino. Oseba postane član društva s podpisom pisne pristopne izjave in plačilom članarine.

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Društvo ima redne in častne člane.

 10. člen

Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu in odločajo v organih društva,
 • da dajejo pobude in predloge, neposredno ali posredno, preko predstavnikov društva,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • da sodelujejo na tekmovanjih in drugih prireditvah društva ter zastopajo društvo na tekmovanjih,
 • da sodelujejo pri izdelavi programa društva,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno – materialnim poslovanjem,
 • da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe.

 

Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da redno plačujejo članarino, vadnino in druge materialne obveznosti do društva,
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo izkušnje in znanja na mlajše člane društva,
 • da sodelujejo na tekmovanjih in drugih prireditvah društva ter zastopajo društvo na tekmovanjih,
 • da spoštujejo načela športnega obnašanja in preprečevanja zlorab v športu,
 • da razvijajo prijateljske odnose in vzajemno spoštovanje med člani ob upoštevanju načela enakopravnosti ter spoštovanju telesne in duševne integritete posameznika,
 • da varujejo ugled društva.

Mladoletni člani do dopolnjenega 18. leta starosti in člani, ki nimajo poslovne sposobnosti, svoje pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz članstva društva, uresničujejo preko zakonitih zastopnikov (sodelovanje na občnem zboru, posredovanje predlogov, …), vendar pa nimajo pravice voliti in biti izvoljen v organe društva ter pravice odločanja.

 11. člen

Člani društva plačujejo članarino enkrat letno, najpozneje do konca tekočega koledarskega leta v višini, ki jo določi občni zbor na predlog izvršnega odbora. Če član pravočasno ne poravna članarine, vadnine oziroma drugih materialnih obveznosti do društva, mu društvo izreče opomin ter mu postavi rok za plačilo zapadlih obveznosti. Če član društva v tem roku ne poravna obveznosti, se njegovo članstvo črta.

12. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršilnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz članstva izvršni odbor, če ta kljub pisnemu opominu ne plača članarine in vadnine ter ostalih obveznosti do društva v skladu z 11. členom tega statuta.

Člana se izključi iz društva, če huje krši ta statut in druga pravila društva, če deluje v nasprotju z nameni in cilji društva ali če s svojim obnašanjem izrazito škoduje ugledu društva, in sicer na podlagi izvedenega disciplinskega postopka v skladu z 21. členom tega statuta.

 13. člen

Pravice in dolžnosti članov so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva prikaže pri svojem delu, lahko izvršni odbor takemu članu prizna oziroma podeli nagrado. Na podlagi sklepa izvršnega odbora se lahko članu ali prostovoljcu prizna povračilo stroškov za prevoz in prehrano, kadar opravlja naloge za potrebe društva in za to ne prejme plačila.

Društvo lahko za svoje delovanje sklepa pogodbe o zaposlitvi oziroma druge pogodbe o opravljanju dela, v skladu z veljavno zakonodajo.

 14. člen

Društvo ima tudi častne člane.

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana lahko društvo podeli tudi nečlanu društva, ki ima velike zasluge na področju alpskega smučanja. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog izvršnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločanja.

 

IV.    ORGANI DRUŠTVA

 15. člen

Organi društva so:

 • Občni zbor,
 • Izvršni odbor,
 • Nadzorni odbor.

 16. člen

OBČNI ZBOR

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani.

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Izvršni odbor skliče izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izvršni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

 17. člen

O sklicu občnega zbora s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem. Dnevni red in gradivo za redni občni zbor pripravi izvršni odbor.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.

Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 20 članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

Zbor članov sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.

Zbor članov lahko sprejme poslovnik, s katerim podrobneje uredi način svojega dela.

 18. člen

Naloge občnega zbora:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • sprejema statut in njegove spremembe in dopolnitve, poslovnik o načinu svojega dela in disciplinski pravilnik,
 • sprejema program dela društva,
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnega premoženja,
 • voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika ter člane izvršnega odbora in nadzornega odbora,
 • odloča o višini članarine,
 • odloča o pritožbah zoper odločitve izvršnega odbora in nadzornega odbora,
 • odloča o pritožbah zoper odločitve izvršnega odbora v disciplinskem postopku, kot drugostopenjski organ,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
 • odloča o prenehanju društva,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva.

Posamezni predlogi oziroma gradivo za obravnavo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani izvršnemu odboru najmanj osem dni pred sklicem.

Zasedanje občnega zbora do izvolitve delovnega predsedstva vodi predsednik društva.

Občni zbor izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva overitelja zapisnika.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

 19. člen

IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru.

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Izvršni odbor šteje 7 do 10 članov. Sestavljajo ga predsednik društva ter 6 do 9 izvoljenih članov, od tega 4 člani, ki so predstavniki staršev posameznih skupin mladoletnih tekmovalcev. Podpredsednika izvoli izvršni odbor izmed članov izvršnega odbora na predlog predsednika društva.

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Mandatna doba članov je 4 leta – olimpijski ciklus.

 20. člen

Naloge izvršnega odbora so:

 • sklicuje občni zbor,
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva,
 • pripravlja predloge aktov, ki jih sprejme občni zbor,
 • sprejema druge akte društva (razen statuta in njegovih sprememb in dopolnitev, poslovnika o načinu dela občnega zbora in disciplinskega pravilnika),
 • pripravi predlog finančnega načrta in zaključnega računa,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • ustanavlja in ukinja sekcije in komisije društva,
 • obravnava in odloča o disciplinskih kršitvah in izreka disciplinske ukrepe, kot prvostopenjski organ,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih dodatno naloži občni zbor.

21. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava izvršni odbor so naslednje:

 • kršitve določb statuta,
 • nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • neizvrševanje sklepov organov društva,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

Disciplinski ukrepi, ki se jih po izvedenem postopku lahko izreče:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • začasna prepoved udeležbe v posameznih dejavnostih društva,
 • izključitev člana iz društva.

V disciplinskih zadevah odloča izvršni odbor kot prvostopenjski organ in občni zbor kot drugostopenjski organ. V disciplinskem postopku se člana pisno obvesti o razlogih za začetek postopka ter pozove, naj se v roku, ki ne sme biti krajši od sedem dni, izjasni o okoliščinah, povezanih z disciplinsko kršitvijo. Sklep, ki ga izda izvršni odbor o disciplinski kršitvi in izreku disciplinskega ukrepa mora biti obrazložen. Zoper sklep ima član pravico pritožbe na občni zbor,  kot drugostopenjski organ, v roku 15 dni od vročitve sklepa.

V času trajanja začasne prepovedi udeležbe v posameznih dejavnostih društva članu pravice in obveznosti mirujejo.

Disciplinski postopek in druga vprašanja v zvezi z disciplinskimi kršitvami in disciplinskimi ukrepi se lahko podrobneje uredijo z disciplinskim pravilnikom.

22. člen

Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Izvršni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog ustanovi sekcije in komisije. Naloge, število članov in predsednika sekcije in komisije določi izvršni odbor. Člani sekcije in komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so sekcije in komisije odgovorne izvršnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu sekcije in komisije zunanje sodelavce.

Komisije se ustanovi zaradi reševanja specifične problematike oziroma področja delovanja društva. Sekcije so metoda dela društva, organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcije in komisije niso pravne osebe in morajo ravnati v skladu s statutom društva.

 23. člen

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne smejo biti hkrati člani izvršnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne smejo pa odločati.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.

24. člen

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4 let – olimpijski ciklus.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru.

25. člen

STROKOVNA SLUŽBA

Društvo lahko ustanovi strokovno službo, ki jo sestavljajo osebe, ki v društvu opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na drugi pravni podlagi v skladu z zakonom.

Število članov strokovne službe, naloge in odgovornosti delavcev in strokovne službe določi izvršni odbor.

Strokovno službo vodi njen športni vodja. Vodjo strokovne službe imenuje izvršni odbor. Vodja strokovne službe vodi in organizira delo strokovne službe, skrbi za zakonitost njenega delovanja in izvajanja nalog strokovne službe. Vodja strokovne službe za svoje delo odgovarja izvršnemu odboru in mu na njegovo zahtevo predloži poročilo.

 26. člen

TAJNIK DRUŠVA

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru.

 

V.    FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

27. člen

Viri dohodkov:

 • članarina,
 • darila, volila,
 • dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • javna sredstva,
 • drugi viri.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

Nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva opravlja nadzorni odbor v skladu s tem statutom in zakonom.

28. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ju sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

29. člen

BLAGAJNIK DRUŠTVA

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik oziroma oseba, ki jo predsednik za to pooblasti.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z zakonom, ki ureja društva, računovodskimi standardi za društva in pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem se določi tudi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva. Pravilnik o finančno materialnem poslovanju sprejme izvršni odbor. Za urejanje finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava ali najame finančni servis za vodenje finančnega poslovanja, ki sodeluje z blagajnikom.

Delo blagajnika je javno.

Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

30. člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko pridobi ali odtuji na podlagi sklepa izvršnega odbora.

Nepremično premoženje se lahko pridobi ali odtuji na podlagi sklepa občnega zbora.

 31. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizične osebe ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo.

Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

 

VI.    PRENEHANJE DRUŠTVA

32. člen

Društvo lahko preneha:

 • po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov,
 • po samem zakonu.

V primeru prenehanja društva preide njegovo premoženje Smučarski zvezi Slovenije.

Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

Sklepu o prenehanju društva mora biti priloženo poročilo o razpolaganju s sredstvi društva.

 

VII.    KONČNE DOLOČBE

33. člen

Ta statut začne veljati, ko ga sprejme občni zbor.

Ta statut je sprejel občni zbor dne 3. 6. 2018.

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati do sedaj veljavni statut, ki ga je občni zbor sprejel dne 7. 6. 2008.

 

 

 

Predsednik društva:

Janez ŠENK