Informacije o varstvu osebnih podatkov v društvu SK Olimpija

posted in: Uncategorized | 0

Društvo Smučarski klub Olimpija (v nadaljevanju: društvo) pri svojem delovanju obdeluje osebne podatke svojih članov in osebne podatke drugih oseb, ki se občasno udeležujejo dejavnosti društva oziroma jih zanima dejavnost tega društva (v nadaljevanju: druge zainteresirane osebe). Društvo osebne podatke obdeluje in zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s pravno ureditvijo, kot to zahteva Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; UL EU, L 119/1 z dne 4. 5. 2016), ki začne veljati 25. maja 2018, in zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

Društvo v skladu z veljavno zakonodajo osebne podatke obdeluje na podlagi:

 • članstva v društvu,
 • udeležbe oseb v tečajih oziroma drugih dejavnostih, ki jih organizira društvo,
 • privolitve posameznika za obdelavo osebnih podatkov, ki niso nujno potrebni za izvajanje pogodbenega razmerja.

 

Društvo obdeluje osebne podatke članov društva in drugih zainteresiranih oseb zaradi izvajanja svoje dejavnosti. Te podatke obdeluje do poteka desetih let od prenehanja članstva oziroma za druge zainteresirane osebe od zadnje udeležbe v tečajih oziroma drugih dejavnostih društva. Osebe, na katere se podatki nanašajo, imajo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov pravico do obveščanja o rabi osebnih podatkov, pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka in izbrisa teh podatkov (pravica do pozabe), pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do omejitve obdelave podatkov in pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije kot nadzornem organu. Če člani ali druge zainteresirane osebe, udeležene v tečajih oziroma drugih dejavnostih društva, ne zagotovijo društvu svojih osebnih podatkov, ki jih to društvo potrebuje za namene izvajanja svoje dejavnosti, otežijo ali onemogočijo nujno potrebno komunikacijo in izvrševanje pravic, ki jih imajo kot člani oziroma kot druge zainteresirane osebe, udeležene v tečajih oziroma drugih dejavnostih društva.

 

Društvo v prostorih društva, na spletni strani društva, profilih društva na družbenih omrežjih (facebook, instagram,…), v sredstvih javnega obveščanja in v predstavitvenih publikacijah društva objavlja obvestila in informacije z namenom predstavitve in promocije svoje dejavnosti, pri čemer uporablja tudi slikovno in zvočno gradivo, ki nastane pri izvajanju dejavnosti društva (fotografije, avdio in video posnetki). Društvo je doslej redno skrbelo za visoko kakovost in sporočilnost slikovnega in zvočnega gradiva, ki ga uporablja za predstavitev in promocijo svoje dejavnosti in aktivnosti svojih članov in drugih zainteresiranih oseb. Za to si bo prizadevalo tudi v prihodnje. Del tega prizadevanja je tudi skrb za primerno in pravno skladno varstvo zasebnosti članov in drugih zainteresiranih oseb.

 

 1. Obdelava osebnih podatkov članov

 

Osebni podatki članov društva, ki jih pri izvajanju svoje dejavnosti društvo obdeluje, so naslednji:

 1. osebno ime,
 2. datum rojstva,
 3. naslov prebivališča,
 4. elektronski naslov,
 5. telefonsko številko,
 6. enotna matična številka občana (EMŠO) in št. kartice zdravstvenega zavarovanja (izključno za namen registriranja v nacionalni panožni športni zvezi),
 7. slikovno in zvočno gradivo (fotografije, avdio in video posnetki).

 

Društvo na podlagi člena 6 (1b) Splošne uredbe o varstvu podatkov obdeluje osebne podatke članov društva od 1. do 6. točke, ki so nujno potrebni za izvajanje razmerja na podlagi samega članstva in delovanja društva v skladu z nameni in cilji, določenimi s statutom društva. Društvo obdeluje osebne podatke svojih članov na tej podlagi za naslednje namene:

 • izvajanje nalog društva, ki jih določa statut društva,
 • vodenje seznama članov društva,
 • obveščanje o dejavnostih društva in drugih dogodkih v zvezi z dejavnostjo društva,
 • vabljenje članov društva na seje organov društva,
 • kandidiranje v organe društva,
 • obračunavanje članarine,
 • obračunavanje vadnine in drugih materialnih obveznosti za programe in dejavnosti, ki jih organizira društvo,
 • kandidiranje društva v postopkih javnih razpisov za sofinanciranje dejavnosti društva,
 • izvedbo tečajev, treningov, priprav oziroma drugih dejavnosti društva,
 • izvedbo tekmovanj, ki jih organizira društvo,
 • udeležbo na tekmovanjih drugih organizatorjev.

 

Društvo obdeluje osebne podatke članov v obliki slikovnega in zvočnega gradiva, ki nastane pri izvajanju dejavnosti društva (fotografije, slikovni in zvočni posnetki), na podlagi člena 6 (1a) Splošne uredbe o varstvu podatkov – privolitve člana za namen predstavitve in promocije dejavnosti društva. Obdelava osebnih podatkov v tem primeru obsega:

 • fotografiranje in snemanje članov društva v okviru dejavnosti društva (slikovno in zvočno gradivo),
 • objava slikovnih in zvočnih gradiv, ki nastanejo v okviru dejavnosti društva (fotografije, avdio in video posnetki), v prostorih društva, na spletni strani društva, profilih društva na družbenih omrežjih (facebook, instagram…), v sredstvih javnega obveščanja in v predstavitvenih publikacijah društva.

 

 1. Obdelava osebnih podatkov drugih zainteresiranih oseb

 

Osebni podatki drugih zainteresiranih oseb, ki jih pri izvajanju svoje dejavnosti društvo obdeluje, so naslednji:

 1. osebno ime,
 2. datum rojstva,
 3. naslov prebivališča,
 4. elektronski naslov,
 5. telefonsko številko,
 6. slikovno in zvočno gradivo (fotografije, avdio in video posnetki).

 

Društvo na podlagi člena 6 (1b) Splošne uredbe o varstvu podatkov obdeluje osebne podatke drugih zainteresiranih oseb od 1. do 5. točke, ki so nujno potrebni za izvajanje razmerja na podlagi udeležbe osebe v tečajih oziroma drugih dejavnostih, ki jih organizira društvo, in delovanja društva v skladu z nameni in cilji, določenimi s statutom. Društvo obdeluje osebne podatke drugih zainteresiranih oseb na tej podlagi za naslednje namene:

 • izvajanje nalog društva, ki jih določa statut društva,
 • vodenje seznama udeležencev posameznega tečaja oziroma druge dejavnosti,
 • obveščanje o izvedbi tečaja oziroma drugih dejavnostih društva,
 • vabljenje drugih zainteresiranih oseb na morebitne sestanke v zvezi s tečajem oziroma drugo dejavnostjo društva,
 • obračunavanje vadnine in drugih materialnih obveznosti za programe in dejavnosti, ki jih organizira društvo,
 • kandidiranja društva v postopkih javnih razpisov za sofinanciranje dejavnosti društva,
 • izvedbo tečajev oziroma drugih dejavnosti društva,
 • izvedbo klubskih tekmovanj, ki jih organizira društvo.

 

Društvo obdeluje osebne podatke drugih zainteresiranih oseb v obliki slikovnega in zvočnega gradiva, ki nastane pri izvajanju dejavnosti društva (fotografije, slikovni in zvočni posnetki), njihovo osebno ime, naslov prebivališča in elektronski naslov na podlagi člena 6 (1a) Splošne uredbe o varstvu podatkov – privolitve drugih zainteresiranih oseb za namen predstavitve in promocije dejavnosti društva. Obdelava osebnih podatkov v tem primeru obsega:

 • obveščanje o dejavnostih društva in drugih dogodkih v zvezi z dejavnostjo društva,
 • fotografiranje in snemanje v okviru dejavnosti društva (slikovno in zvočno gradivo),
 • objava slikovnih in zvočnih gradiv, ki nastanejo v okviru dejavnosti društva (fotografije, avdio in video posnetki), v prostorih društva, na spletni strani društva, profilih društva na družbenih omrežjih (facebook, instagram…), v sredstvih javnega obveščanja in v predstavitvenih publikacijah društva.